Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Ytelser fra NAV ved arbeidsuførhet


NAV har flere ytelser som skal kompensere inntektsbortfall og stønad til livsopphold ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade.

Etter nærmere bestemte vilkår kan du ha krav på sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger eller uføreytelser.

Ved arbeidsuførhet som skyldes yrkesskade gjelder enkelte unntak fra vilkårene under, samt noen særregler for beregning av ytelsene.

Sykepenger


Sykepenger skal kompensere bortfall av inntekt for yrkesaktive som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

Som arbeidstaker har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag (forutsatt at du har vært i arbeid i minst fire uker). Arbeidsgiver betaler sykepenger for de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Fra og med 17. sykedag er det folketrygden som betaler sykepengene.

Sykepengene skal i utgangspunktet dekke opp inntektsbortfall opp til 6G (G = Folketrygdens grunnbeløp) og beregnes ut fra den gjennomsnittlige inntekten din en fastsatt periode før du ble arbeidsufør. Overtids- og ferie godtgjørelse, samt andre særtillegg tas ikke med i beregningen.

For selvstendig næringsdrivende, frilansere og enkelte yrkesgrupper gjelder særskilte regler. Yrkesskadeforbundet eller dets advokater kan hjelpe deg med disse reglene.

Sykepengene kan graderes fra 100 prosent ned til 20 prosent. Ved gradert sykmelding har du rett til sykepenger tilsvarende graden av arbeidsuførhet.

Ved sykmelding i 52 uker, opphører retten til sykepenger. Tidsbegrensingen er den samme selv om du har vært delvis sykmeldt i hele perioden. Hvis du fortsatt ikke kan være i arbeid når sykepengene opphører, kan du ha rett til andre ytelser som rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring eller uføreytelser.

Medisinsk rehabilitering


Rehabiliteringspenger er ytelse til livsopphold ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom, skade eller lyte. Ytelsen gis i en begrenset periode og det stilles krav til at man er under aktiv behandling med utsikt til bedring av arbeidsevnen.

Rehabiliteringspenger kan gis enten etter at retten til sykepenger er oppbrukt eller etter at du har vært arbeidsufør i sammenhengende 52 uker uten å ha hatt rett til sykepenger.

Ved arbeidsuførhet som skyldes yrkesskade gjøres unntak fra reglene om opphold i Norge og forutgående medlemskap. Videre ytes rehabiliteringspenger ved uføregrader ned til 30 %.

Rehabiliteringspengene utgjør i utgangspunktet 66 % av grunnlaget for rehabiliteringspengene. Grunnlaget fastsettes ut fra pensjonsgivende inntekt i året før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten, eller gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt i de tre siste årene før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten.

Pensjonsgivende inntekt over 6 G (grunnbeløpet) regnes ikke med i grunnlaget for rehabiliteringspenger.

Minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbeløpet. Hvis du får nedsatt arbeidsevnen før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som klart er dokumentert, er minste ytelse tilsvarende 2,44 ganger grunnbeløpet.

Det gis barnetillegg til den som forsørger barn.

Det gjelder egne regler for beregning av rehabiliteringspenger ved arbeidsuførhet som skyldes yrkesskade.

Yrkesrettet attføring - attføringspenger


Yrkesrettet attføring gis i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for at medlemmet skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid.

Attføringspenger ytes med 66 prosent av attføringspengegrunnlaget og beregnes på samme måte som rehabiliteringspenger, se ovenfor.

Ved arbeidsuførhet som skyldes yrkesskade gjøres unntak fra reglene om forutgående medlemskap og det ytes attføringspenger ved uførhet ned til 30 %.

Uføreytelser


En uføreytelse skal sikre inntekt til livsopphold ved langvarig nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Det finnes to typer uføre ytelser: tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon.

Vilkår:

- Hovedreglen er at må du ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene fram til du ble ufør.

- Du må være mellom 18 og 67 år.

- Inntektsevnen din må være nedsatt på grunn av langvarig sykdom, skade eller lyte. Det er også et krav at sykdommen, skaden eller lytet er hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen.

- Du må ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og attføring for å bedre inntektsevnen din.

- Inntektsevnen din må være nedsatt med minst 50 prosent.

Ved arbeidsuførhet som skyldes yrkesskade gjøres unntak fra reglene om forutgående medlemskap og det tes attføringspenger ved uførhet ned til 30 %.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn