JURIDISK VEILEDNING


Våre advokater har spesiell kompetanse på whiplashsaker. I tilegg til skader og traumer.

Mange personskadesaker er så kompliserte både, medisinsk og juridisk at det vil være helt nødvendig med hjelp fra advokat.

Etter en whiplashskade påføres mange skadde betydelige utgifter til legebesøk, behandlinger og medisiner.

Noen påføres også et løpende inntektstap - og ved varig skade i tillegg et omfattende fremtidig inntektstap som skal beregnes og utbetales som ett samlet beløp (nåverdi) for hele tapsperioden - normalt alle år frem til ordinær pensjonsalder. Dette kan innebære store erstatningsbeløp.

Det viser seg dessverre at mange skadde som ikke har hatt hjelp fra advokat med spesiell innsikt i whiplashskader, har gått glipp av erstatnings-utbetalinger de har krav på. Andre har mottatt erstatningsoppgjør som i ettertid viser seg å være altfor dårlig. Det kan da være svært vanskelig senere å ta saken opp igjen med forsikringsselskapet.

Våre advokater har, som nevt tidligere, lang og bred erfaring spesielt med whiplashsaker.

Dette gjelder alle deler en whiplashsak normalt består av:

medisinske forhold, trygdespørsmål, tilgjengelige behandlings-tilbud, økonomiske og juridiske forhold, forsikringer og utmåling av erstatninger.

Forsikringsselskapene krever vanligvis omfattende dokumentasjoner og bevis for skade og tap før utbetaling under forsikringene - normalt etter lang tid - kan finne sted.

Spesielt vil selskapene i whiplashsaker være opptatt av følgende forhold som ofte skaper uenighet og konflikter mellom den skadde og forsikringsselskapet:

 • Medisinsk dokumentasjon på at man har vært til lege umiddelbart etter en ulykke, dvs. innen 72 timer - såkalte initialsymptomer;
 • Bevis gjennom legejournaler på at man jevnlig har vært i kontakt med lege/behandler de første 1 til 2 år etter en skade - såkalte brosymptomer;
 • At det har virket bio-mekaniske krefter i en ulykke store nok til å skade biologisk vev - såkalt skadeevne;
 • At skade/sykdoms-bildet ikke har en annen , mer sannsynlig forklaring enn skaden utløst ved den aktuelle ulykke;
 • At langvarige medisinske behandlinger ikke fører frem og ikke dekkes økonomisk;
 • At inntekter man hadde før en ulykke inntraff settes lavest mulig i forbindelse med beregninger av erstatninger;
 • At det benyttes "aksepterte" medisinske spesialister (nevrologer og fysikalsk-medisinere) som vil kunne ha et restriktivt syn på whiplashskader.Våre advokater vil kunne hjelpe deg med bl.a.:
 • Løpende kontakt og forhandlinger med forsikringsselskapene;
 • Utforme og fremme krav for dekning av løpende inntektstap;
 • Råd og veiledning ved valg av uavhengige medisinske spesialister;
 • Gjennomgang, systematisering og vurdering av alle medisinske opplysninger i skadesaken;
 • Hjelp i forbindelse med den trygde-rettslige siden av saken;
 • Gjennomføre forhandlinger med forsikringsselskapet om det endelige erstatnings-oppgjøret;
 • Bistå deg med å bringe saken inn for domsstolene i de saker hvor dette er aktuelt;En gjennomgang av din skadesak vil ikke koste deg noe og i de fleste tilfeller vil den videre juridiske bistand bli dekket av forsikringsselskapet.